صفحه اول

جدول متقاطع

حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.

    {"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> جدول متقاطع - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/game-crossword.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>جدول متقاطع</h1><p>حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-crossword.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-crossword","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","previous":null,"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> هنگمن - بازی حدس کلمات - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/mobile-hangman.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>هنگمن - بازی حدس کلمات</h1><p>این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-hangman.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-hangman","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> جدول متقاطع - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/game-crossword.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>جدول متقاطع</h1><p>حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-crossword.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-crossword","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","previous":null,"next":{"path":"_apps/mobile-game-hangman.md","id":"/apps/mobile-game-hangman","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> پیامک نوروزی - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/payamak-nouruz.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>پیامک نوروزی</h1><p>با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","previous":{"path":"_apps/mobile-game-hangman.md","id":"/apps/mobile-game-hangman","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"}

هنگمن - بازی حدس کلمات

این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.

    {"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> هنگمن - بازی حدس کلمات - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/mobile-hangman.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>هنگمن - بازی حدس کلمات</h1><p>این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-hangman.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-hangman","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> جدول متقاطع - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/game-crossword.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>جدول متقاطع</h1><p>حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-crossword.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-crossword","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","previous":null,"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> هنگمن - بازی حدس کلمات - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/mobile-hangman.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>هنگمن - بازی حدس کلمات</h1><p>این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-hangman.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-hangman","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","previous":{"path":"_apps/mobile-game-crossword.md","id":"/apps/mobile-game-crossword","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> پیامک نوروزی - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/payamak-nouruz.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>پیامک نوروزی</h1><p>با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> هنگمن - بازی حدس کلمات - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/mobile-hangman.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>هنگمن - بازی حدس کلمات</h1><p>این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-hangman.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-hangman","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","previous":{"path":"_apps/mobile-game-crossword.md","id":"/apps/mobile-game-crossword","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> شعر بخون - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/sheer-bekhun.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>شعر بخون</h1><p>سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p><p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p>\n\n<p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","previous":{"path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":null,"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"}

پیامک نوروزی

با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.

    {"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> پیامک نوروزی - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/payamak-nouruz.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>پیامک نوروزی</h1><p>با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> هنگمن - بازی حدس کلمات - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/mobile-hangman.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>هنگمن - بازی حدس کلمات</h1><p>این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-hangman.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-hangman","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> جدول متقاطع - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/game-crossword.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>جدول متقاطع</h1><p>حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-crossword.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-crossword","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","previous":null,"next":{"path":"_apps/mobile-game-hangman.md","id":"/apps/mobile-game-hangman","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> پیامک نوروزی - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/payamak-nouruz.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>پیامک نوروزی</h1><p>با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","previous":{"path":"_apps/mobile-game-hangman.md","id":"/apps/mobile-game-hangman","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> شعر بخون - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/sheer-bekhun.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>شعر بخون</h1><p>سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p><p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p>\n\n<p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> پیامک نوروزی - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/payamak-nouruz.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>پیامک نوروزی</h1><p>با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","previous":{"path":"_apps/mobile-game-hangman.md","id":"/apps/mobile-game-hangman","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":null,"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"}

شعر بخون

سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.

    {"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> شعر بخون - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/sheer-bekhun.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>شعر بخون</h1><p>سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p><p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p>\n\n<p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> پیامک نوروزی - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/payamak-nouruz.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>پیامک نوروزی</h1><p>با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","previous":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> هنگمن - بازی حدس کلمات - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/mobile-hangman.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>هنگمن - بازی حدس کلمات</h1><p>این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-game-hangman.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-game-hangman","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-game-hangman.md","url":"/apps/hangman/","previous":{"path":"_apps/mobile-game-crossword.md","id":"/apps/mobile-game-crossword","relative_path":"_apps/mobile-game-crossword.md","url":"/apps/crossword/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/crossword/","title":"جدول متقاطع","data":{"title":"جدول متقاطع","img":"/img/apps/game-crossword.jpg","description":"حل جدول از سرگرمی‌های رایج است که در کنار گذراندن زمان به دانش شما هم اضافه می‌کند. در این برنامه، با حل صدها جدول کلمات متقاطع متنوع و غیر تکراری سرگرم شوید و در کنار آن به تقویت حافظه و افزایش معلومات خود کمک کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.crossword","app-store":null}},"slug":"mobile-game-crossword","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/hangman/","title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","data":{"title":"هنگمن - بازی حدس کلمات","img":"/img/apps/mobile-hangman.jpg","description":"این بازی یک بازی ساده با هدف افزایش دایره لغات مخاطب می باشد. همچنین تکرار لغاط آشنا می تواند به تقویت حافظه شما هم کمک کند. لغات استفاده شده با توجه به میزان استفاده در زبان نوشتاری در سطوح مختلف تنظیم شده‌اند.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.mobilehangmangame","app-store":null}},"slug":"mobile-game-hangman","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":{"output":"<!DOCTYPE html><html><head><meta charset=\"utf-8\"><meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><meta name=\"description\" content=\"تولید و انتشار محتوای الکترونیک\n\"><meta name=\"keywords\" content=\"نرم‌افزار,برنامه موبایل,اندروید,آی‌او‌اس,وبسایت\"><title> شعر بخون - نشر آی او</title><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/normalize.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/skeleton.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/icons/style.css\"><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/main.css\"></head><body><div class=\"layout default subpage apps\"><div class=\"page subpage apps\"> <a class=\"home\" href=\"/\"> <img src=\"/img/log.png\" class=\"logo\"><span>صفحه اول</span> </a><div class=\"row\"><div class=\"three columns\"> <img src=\"/img/apps/sheer-bekhun.jpg\" class=\"thumb\"></div><div class=\"nine columns\"><h1>شعر بخون</h1><p>سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.</p><div class=\"row\"><div class=\"offset-by-eight four columns\"> <a href='https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun'> <img alt='در Google Play دریافت کنید' src='/img/google-play-badge-fa.png'/> </a></div></div></div></div><h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2><p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p><p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p><p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p><p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p><p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p></div></div><script async src=\"https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-76367819-1\"></script><script>function startAnalytics(){function a(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],a(\"js\",new Date),a(\"config\",\"UA-76367819-1\")}</script><div class=\"consent\" id=\"consent-popup\"> با ادامه‌ی استفاده از این وبسایت، شما می‌پذیرید که <a href=\"/tos/\">شرایط خدمات</a> را مطالعه و قبول کرده‌اید.<button id=\"consent-button\">بسیار خوب</button></div><script>\n  function fadeOutElement(element) {\n    element.style.opacity = 1;\n    (function fade() {\n      (element.style.opacity -= .1) < 0.01 ? document.body.removeChild(element) : setTimeout(fade, 40)\n    })();\n  }\n\n  function hideElement(element) {\n    document.body.removeChild(element)\n  }\n\n  function consentGiven() {\n    return localStorage.getItem(\"consent\") === \"true\"\n  }\n\n  let element = document.getElementById(\"consent-popup\");\n\n  if (consentGiven()) {\n    hideElement(element);\n  } else {\n    document\n      .getElementById(\"consent-button\")\n      .addEventListener('click', function (e) {\n        e.preventDefault();\n        localStorage.setItem(\"consent\", \"true\");\n        startAnalytics()\n        fadeOutElement(element);\n      });\n  }\n</script><script>consentGiven()&&\"1\"!==window.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.doNotTrack&&\"yes\"!==navigator.doNotTrack&&\"1\"!==navigator.msDoNotTrack&&startAnalytics()</script></body></html>","path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","content":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n<p>ما در این نرم‌افزار به صورت مستقیم هیچ گونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعاتی که به نحوی به اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد را جمع‌آوری نمی کنیم.</p>\n\n<p>در جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار و جهت زیر نظر گرفتن مشکلات احتمالی (مثل عدم پخش یا بارگذاری فایل‌ها) برخی اطلاعات جزیی مثل نوع و نسخه‌ی سیستم‌عامل، تاریخ، ساعت و مکان غیر دقیق (درحد کشور و شهر) را در صورت بروز خطا جمع‌آوری میکنیم.</p>\n\n<p>همچنین برای تحت نظر گرفتن بازدهی برنامه از عملکردهای Google Analytics در این برنامه استفاده می‌کنیم. در این مورد هم هیچگونه اطلاعات شخصی و یا اطاعاتی که بشود به شخص شما مرتبط کرد جمع‌آوری نمی شود.</p>\n\n<p>در این برنامه تبلیغاتی از شبکه AdMob نشان داده می‌شود. این شبکه از آی‌دی های ناشناس برای نمایش تبلیغات هدفمند به شما استفاده میکند. شما میتوانید تنظیمات این سرویس را برای حساب شخصی خود <a href=\"https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated\">در اینجا</a> تغییر دهید.</p>\n\n<p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرکت Google با اطلاعات شما برخورد می‌کند <a href=\"https://policies.google.com/privacy\">به این صفحه</a> مراجعه کنید.</p>\n","id":"/apps/mobile-sheer-bekhun","excerpt":"<h2 id=\"حریم-خصوصی\">حریم خصوصی</h2>\n\n","relative_path":"_apps/mobile-sheer-bekhun.md","url":"/apps/sheer-bekhun/","previous":{"path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","id":"/apps/mobile-payamak-nouruz","relative_path":"_apps/mobile-payamak-nouruz.md","url":"/apps/payamak-nouruz/","collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":null,"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/payamak-nouruz/","title":"پیامک نوروزی","data":{"title":"پیامک نوروزی","img":"/img/apps/payamak-nouruz.jpg","description":"با پیامک های شاد نوروزی عید را به دوستان و آشنایانتان تبریک و کامشان را شیرین کنید.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.payamak_nouruz","app-store":null}},"slug":"mobile-payamak-nouruz","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"},"next":null,"collection":"apps","draft":false,"categories":[],"layout":"single_app","permalink":"/apps/sheer-bekhun/","title":"شعر بخون","data":{"title":"شعر بخون","img":"/img/apps/sheer-bekhun.jpg","description":"سرگرمی تنهایی یا تفریح گروهی، آهنگ‌های جدید یا نستالژیک، با خواننده‌ی محبوبتون همخوانی کنید یا خودتون تنهایی همه‌ی آهنگ رو بخونید. این اپ شما رو سرگرم خواهد کرد.\n","links":{"google-play":"https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nashr.sheer_bekhun","app-store":null}},"slug":"mobile-sheer-bekhun","ext":".md","tags":[],"date":"2022-02-16 03:45:11 -0600"}